„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.” /KKK 1324/

Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Chrystus Pan powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.
Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił, im ją składać na Jego pamiątkę.
Łamaniem chleba – nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę Świętą, gdyż gromadząc się na polecenie Pana Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Panem Jezusem. W ten sposób tworzyli z Nim jedno ciało – Kościół.
Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.
Zgromadzeniem eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła. Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.
Mszą Świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.
Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.

Chrzest św. włącza nas do społeczności Kościoła na podstawie wiary rodziców i dzieje się to najczęściej bez świadomego udziału dzieci. Pierwsza Komunia św. poprzedzona Sakramentem Pokuty jest już świadomym przyjęciem największego daru Bożej miłości – Eucharystii. Wymaga to odpowiedniego przygotowania zarówno dzieci, jak i rodziców, którzy zobowiązali się do wychowywania dziecka w wierze.

Przygotowanie dzieci i rodziców

 • Na początku roku szkolnego w klasach II należy zgłosić Ks. Proboszczowi
  swojej parafii, pragnienie przygotowania dziecka do I Komunii św.
 • Rodzice uczestniczą przez 3 lata w specjalnych spotkaniach we własnej
  parafii
 • Dzieci przygotowywane są przez katechetów w szkole, w  II, III i IV klasie
  oraz w parafii
 • Na początku nauki w klasie III należy dostarczyć katechecie metrykę
  chrztu dziecka

Msze św. Inicjacyjne

 • Udział w nich jest bardzo ważnym i koniecznym elementem ewangelizacyjnym
 • Rodzice przychodzą na te Msze św. razem z dziećmi w wyznaczone niedziele o godz. 12.00
 • Na Mszach św. poszczególne elementy liturgii objaśniane są słowem i gestem.
 • W domu rodzice rozmawiają z dziećmi na temat danej Mszy św. , wykonują wspólnie zadaną pracę i przedstawiają katechecie do konkursowej oceny

Skupienie rodziców i spowiedź rodziców oraz dzieci przed I Komunią św.

 • Dzieci spowiadają się pierwszy raz w niedzielę Miłosierdzia Bożego (28.04.2019 r. o godz. 11.00,
 • Drugi raz spowiedź odbywa się w piątek przed Komunią św. (17.05.2019 r. o godz. 16.30). Wtedy też do spowiedzi powinni przystąpić rodzice i inni bliscy uczestnicy uroczystości komunijnej.

Uroczystość Komunii św.

 • Odbędzie się w niedzielę 19 maja 2019 r. – o godz. 12.00
 • Wszystkie dzieci ubrane są w jednakowe stroje,
 • Wybór wzoru strojów podejmują rodzice, w konsultacji z katechetą
 • Na Mszy św. wśród dzieci może robić zdjęcia tylko jeden fotograf i jeden kamerzysta, pozostali mogą fotografować poza Mszą św., i w “Białym tygodniu”

Zaproszeni goście proszeni są by:

 • Uczestniczyli we Mszy św. razem z dziećmi w kościele, przystępując do Komunii św.
 • W kościele oraz na zewnątrz zachowali godne skupienie, nie prowadzili rozmów, nie palili papierosów, nie żuli gumy, wyłączali telefony komórkowe

Biały tydzień

 • Dzieci wraz z rodzicami i osobami bliskimi uczestniczą przez cały tydzień we Mszy św. wieczornej w strojach komunijnych
 • Każda Msza św. posiada swój odrębny akcent
 • W czasie “Białego tygodnia” rodzice i dzieci uczestniczą zwykle w krótkiej pielgrzymce
 • Przedłużeniem “Białego tygodnia” jest uczestnictwo w procesji Bożego Ciała
 • Po I Komunii św. rodzice dopilnowują codziennej modlitwy, wspólnego udziału w niedzielnej Mszy św. i comiesięcznej spowiedzi dzieci

W czasie białego tygodnia rodzice i dzieci uczestniczą zwykle w krótkiej pielgrzymce