Wspólnota Rodzina Misyjna bł. Bolesławy Lament zawiązała się we wrześniu 2005 r. z inicjatywy księdza proboszcza naszej parafii ks. Jacka Tomkiela i ówczesnej   Siostry Przełożonej ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i zarazem kustosza Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku – s. Doroty Duszyk.

Przesłanką do powstania takiej wspólnoty, uzasadnieniem jej istnienia i działania jest łącząca nas postać błogosławionej Bolesławy Marii Lament: Patronki parafii i Wspólnoty oraz założycielki Zgromadzenia.

Rodzina Misyjna jest wspólnotą ludzi, którzy włączają się w działalność misyjno -ekumeniczną Zgromadzenia i Kościoła i którzy pragną żyć ideałami i charyzmatami bł. Patronki poznając jej życie i działalność.

Celem naszym jest uświęcenie własne poprzez radosną służbę Bogu oraz budowanie jedności na wzór Świętej Rodziny:

  • jedności z Bogiem poprzez kształtowanie ducha modlitwy i życie sakramentalne
  • jedności we wspólnocie poprzez wychowanie w rodzinie do wzajemnego szacunku i miłości, by stanowić jedno serce i jedną duszę;
  • jedności w Kościele poprzez wystrzeganie się uprzedzeń do innych, a więc postawę otwartą i pełną życzliwego szacunku dla innych przekonań religijnych, a przez to – torowanie drogi do zjednoczenia chrześcijan.

Cele te staramy się osiągnąć poprzez żarliwą modlitwę w intencjach misyjnych Kościoła oraz w intencji zjednoczenia chrześcijan odmawiając codziennie Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego, uczestnictwo w nabożeństwach ekumenicznych-szczególnie w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym też Tygodniu Wspólnota nasza modli się na Eucharystii w intencji zjednoczenia wszystkich wyznań chrześcijańskich.

Corocznie, w Tygodniu Misyjnym przypadającym w miesiącu modlitwy różańcowej, tj. w październiku, różaniec nasz ofiarujemy w intencjach misyjnych Kościoła Świętego oraz za wszystkich misjonarzy i misjonarki, także za kraje misyjne i ich mieszkańców.

Przez cały rok obejmujemy patronatem modlitewnym siostry i misjonarzy pracujących na misjach, w miarę naszych możliwości wspieramy materialnie dzieła misyjne sióstr w Afryce: budowane i prowadzone przez nie szkoły, domy opieki dla ludzi starszych, niepełnosprawnych i sierot, placówki opieki zdrowotnej  itp.

Nasza Wspólnota prowadzi adopcję serca – od 2007r., a więc już przez 7 lat przekazujemy środki finansowe na utrzymanie i edukację kenijskiej dziewczynki wskazanej przez misjonarki pracujące w Afryce. Również każdy z nas może podjąć się takiego obowiązku indywidualnie adoptując dziecko i w tej chwili z takiej możliwości pragnie skorzystać jedna osoba.

Corocznie odbywamy 3-dniowe ogólnopolskie rekolekcje zamknięte, gdzie zawsze rekolekcjonistą jest zaproszony przez siostry kapłan misjonarz.

Corocznie również obchodzimy uroczyście Dzień Wspólnoty, kiedy to spotykają się grupy z różnych ośrodków w Polsce i siostry misjonarki z Przełożoną Generalną na czele – aby wymienić się doświadczeniami, zbliżyć się do siebie i dzięki konferencjom lepiej poznac naszą Patronkę.

Wspólnota istniejąca przy naszej parafii odbywa spotkania formacyjne 2 razy w miesiącu (z reguły w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca) po wieczornej Eucharystii, na których realizujemy program formacji ustalony na cały rok. Czasem w spotkaniach uczestniczą misjonarki przebywające w Polsce na urlopie dzieląc się z nami swoimi doświadczeniami pracy na misji. Formację i opiekę nad naszą grupą sprawuje siostra Tomira Brzezińska.

Na początku istnienia (w 2005r.) w momencie zawiązania Wspólnota liczyła 11 osób, obecnie liczy 29 osób, a czworo oczekuje na przyjęcie, co ma się stać niebawem, bo jeszcze w maju.

Cieszymy się życzliwością księdza proboszcza i księży wikariuszy, także parafian, wśród których mamy swoich sympatyków.

“Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”  – także w Polsce, także w naszym najbliższym środowisku. Dlatego też wypełniając nakaz Chrystusa nałożony na nas na Chrzcie świętym staramy się świadectwem swego życia pociągnąć innych do Niego.

Błogosławiona Bolesławo, zabiegająca o pomnożenie chwały Bożej – przyczyń się za nami !