Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Strony: 1 2 3

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do końca lutego 2016, znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Dodał(a): Jan Grodzki (2015-07-02)
x
Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, Podprogram 2015.

Z dniem 23.06.2015 w naszej Parafii rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, Podprogram 2015.

Jest on finansowany przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program realizowany będzie przez Parafialny Zespół Caritas. Osobą odpowiedzialną za realizację Programu jest p .Wiesława Grodzka.

   Organizacją Partnerską Regionalną, za pośrednictwem której będziemy otrzymywali żywność jest Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok.

   Z pomocy w ramach wyżej wymienionego Programu będzie korzystało 106 beneficjentów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Warunkiem otrzymania skierowania na żywność unijną było spełnienie kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej. I tak; osoby samotnie gospodarujące posiadające dochód nie wyższy niż 813 zł., oraz rodziny w których dochód 

na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 684 zł.

    Pierwsza w tej edycji dystrybucja żywności odbędzie się 23-24czerwca 2015 (wtorek - środa) w siedzibie Parafialnego Zespołu Caritas

przy ul. Marii Dąbrowskiej 3 w godz. 16-18. Terminy następnych dystrybucji będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Ponadto osoby zainteresowane będą powiadamiane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. 

     W ramach realizacji POPŻ, Podprogram 2015 będą prowadzone działania towarzyszące polegające na uczestnictwie beneficjentów w warsztatach

kulinarnych, warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, warsztatach edukacji ekonomicznej oraz zajęciach aktywizujących.

    Celem POPŻ, Podprogram 2015 jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz włączenie osób doświadczających deprawacji materialnej

w funkcjonowanie społeczności lokalnej.

 

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-06-17)
x
Caritas Archidiecezji Białostockiej
Działania Parafii dotyczące POPŻ 2014-2020, Podprogram 2014

  Działania Parafii dotyczące POPŻ 2014-2020, Podprogram 2014

    W okresie od 01.12.2014 do 28.02.2015 Caritas Archidiecezji Białostockiej  realizowała Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, Podprogram 2014, finansowany w znacznym stopniu przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wzięły  w nim udział 34 parafie Archidiecezji Białostockiej. Wśród parafii białostockich znalazła się  także nasza Parafia p.w. Błogosławionej Bolesławy Lament.

    W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2014 nasza Parafia przekazała 105 beneficjentom żywność  o łącznej wartości 3888,64 zł. w postaci tzw. paczek, w ilości 2 paczki na osobę. Paczkę stanowiły następujące produkty: cukier, makaron świderki, mielonka wieprzowa, mleko UHT, olej o łącznej masie 1533 kg.

   Z pomocy w ramach ww. programu mogły skorzystać osoby zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Lista osób, które skorzystały z pomocy w ramach ww. Programu tworzona była  na podstawie skierowań dostarczonych przez osoby zainteresowane z Ośrodka Pomocy Społecznej. Warunkiem otrzymania skierowania było spełnienie kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. I tak: osoby samotnie gospodarujące posiadające dochód nie wyższy niż 813 zł, oraz rodziny w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 684 zł.

   Ponadto Parafia prowadziła działania towarzyszące takie jak: wigilia dla ubogich dniu 24.12.2014, w której wzięły udział 23 osoby, spotkanie integracyjne dzieci (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom), w którym wzięło udział 20 dzieci, jasełka parafialne. Inne równoległe działania to: wydawanie żywności ze zbiórek żywnościowych i ze środków własnych, wydawanie środków czystości, zbiórka i wydawanie obuwia, odzieży, pościeli zabawek, sprzętu AGD i RTV, mebli, opłacanie kolonii zimowych i letnich, zakup leków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, działania informacyjne.

 Celem w/w działań było zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz włączenie osób doświadczających deprawacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej oraz naszej wspólnoty parafialnej.

Z upoważnienia Ks. Proboszcza Jacka Tomkiela

 Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2015-04-23)
Dodał: Jan Grodzki (2015-04-23)
Krótka historia Parafialnego Koła Caritas

                          
Parafialne Koło Caritas powstało z inicjatywy ks. proboszcza Jacka Tomkiela, z chwilą rozpoczęcia nabożeństw różańcowych na placu parafialnym w październiku 2001 roku. Do pracy w zespole zgłosiło się wówczas 7 wolontariuszek. Już 5 października odbyło się pierwsze spotkanie, na którym omówiono organizację Tygodnia Miłosierdzia, przypadającego na 7-13 października 2001 roku. Omówiono też i przyjęto zasady pomocy najuboższym rodzinom z naszej parafii oraz sposób ich realizacji. W tym też tygodniu przeprowadzono pierwsze zbiórki pieniężne do puszek. Dzięki ogromnej ofiarności parafian, możliwe było podjęcie realizacji konkretnej pomocy najuboższym rodzinom.

Wkrótce zespół nasz nawiązał kontakt z zespołem Caritas przy parafii Św. Rocha oraz przy parafii Św. Kazimierza, z Caritas Archidiecezji Białostockiej, a także ze szkołami leżącymi na terenie parafii i szkołami poza parafią, do których uczęszczały dzieci naszych parafian. Korzystając z ich doświadczeń, a także w oparciu o wywiady parafialnego zespołu, przeprowadzone w rodzinach zgłaszających się po pomoc, w pierwszej kolejności zorganizowano dożywianie dzieci, poprzez opłacanie obiadów w szkołach oraz paczki żywnościowe rodzinom, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Nawiązano też współpracę z Radą Osiedla Marczuk i Administracją Osiedla Młodych. Efektem tej współpracy było nieodpłatne udostępnienie lokalu na potrzeby działalności Parafialnego Zespołu Caritas przy ulicy  Gruntowej 7, z którego korzystamy do dnia dzisiejszego.

Działalność Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) realizowana jest w dwóch obszarach.

Obszarem pierwszym jest formacja duchowa zespołu. W tym względzie za najważniejsze uważamy wspólną modlitwę wolontariuszek i wszystkich podopiecznych. Dlatego spotykamy się na comiesięcznych Mszach Świętych (w piątki przed pierwszą niedzielą miesiąca), aby dziękować Bogu za ofiarodawców, za siebie nawzajem i czerpać moc z Eucharystii do służenia innym i do pokornego przyjmowania darów. Po Mszy Świętej odbywa się spotkanie modlitewno - formacyjne pod czułym okiem ks. proboszcza. Wygłaszana jest konferencja na temat duchowości Caritas lub konferencja inspirowana hasłem bieżącego roku liturgicznego. Następnie prowadzona jest dyskusja, mająca na celu pogłębienie usłyszanych treści oraz dzielenie się osobistym świadectwem.

Wolontariuszki biorą też udział w Dniach Skupienia, organizowanych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Drugim obszarem działalności PZC jest pomoc rodzinom ubogim (o niskich dochodach), szczególnie rodzinom z dziećmi (w tym rodzinom rozbitym i niepełnym) oraz ludziom chorym i samotnym - często w podeszłym wieku - z naszej parafii.

Świadczona pomoc to:

-opłacanie obiadów dzieciom w szkole (dla wielu rodzin obiady opłaca MOPR),

-comiesięczne paczki żywnościowe,

-paczki żywnościowe „świąteczne” na Boże Narodzenie i Wielkanoc,

-paczki dzieciom z okazji Dnia Dziecka,

-dofinansowanie kolonii zimowych, letnich i OAZ,

-pomoc losowa w postaci zakupu leków, żywności i artykułów szkolnych,

-zbieramy i przekazujemy podopiecznym bardzo duże ilości odzieży, butów,  zabawek, pościeli, a także drobnych przedmiotów codziennego użytku,

-pośredniczymy w przekazywaniu sprzętu RTV i AGD, mebli i innych potrzebnych rzeczy.

Inne działania zespołu to:

-czynny udział w organizowaniu pomocy na rzecz poszkodowanych w kataklizmach, zarówno w kraju jak i za granicą,

-udział w zbiórkach żywności, trzy razy do roku, pod patronatem Banku Żywności. Zebrane produkty rozdawane są  w postaci paczek żywnościowych podopiecznym Caritas,

-dystrybucja żywności z „Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Najbardziej Potrzebującym", zwanego "Programem PEAD”,

-realizacja „Programu Skrzydła”, mająca na celu pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym,

-współpracujemy ze Stowarzyszeniem Wiosna - dzięki tej współpracy w ubiegłym roku 18 rodzin z naszej parafii otrzymało „Szlachetną Paczkę”,

-przeprowadzamy wywiady w celu zapoznania się z sytuacją materialną rodzin zgłaszających się po pomoc lub w celu uaktualnienia tejże sytuacji,

-włączamy się we wszystkie akcje, inicjowane przez Caritas Archidiecezji Białostockiej,

-współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, administracją „Osiedla Młodych”, ze szkołami istniejącymi na terenie parafii oraz z „Hipermarketem Auchan Hetmańska”.

Odrębną grupę objętych pomocą stanowią bezdomni, którzy w okresie zimowym otrzymują ciepłą odzież, buty i konserwy.

Środki pieniężne na działalność Parafialnego Koła Caritas czerpiemy z:

-comiesięcznych zbiórek do puszek w każdą I niedzielę miesiąca,

-zbiórek do puszek w Tygodniu Miłosierdzia,

-kolekty w Wielki Czwartek,

-ofiar indywidualnych,

-przeprowadzanych akcji: ”Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Jałmużna Wielkopostna”,

-ze sprzedaży: gromnic, paschałków, baranków, chlebków wielkanocnych, palm i zniczy.

Aktualnie w PZC posługuje 11 wolontariuszek. Opieką objęte są 83 rodziny.

Kryterium udzielanej pomocy jest dochód: na osobę samotnie gospodarującą nie wyższy niż 813 zł., natomiast na osobę w rodzinie, nie wyższy niż 684 zł. Te kryteria wyznaczyło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej głównie dla „Programu PEAD”. Oprócz kryterium ministerstwa mamy jeszcze „kryterium miłości”, oparte na przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

Działalność Parafialnego Koła Caritas jest możliwa dzięki osobistemu zaangażowaniu i wspieraniu nas przez księdza proboszcza Jacka Tomkiela i księży pracujących w parafii, oraz dzięki ogromnej życzliwości i ofiarności parafian. Mamy nadzieję, że wszyscy będący w potrzebie otrzymują od nas pomoc w miarę naszych możliwości i umiejętności.

 Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas - Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2013-03-22)
Strony: 1 2 3