Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jubileusz Kapłański ks. Dariusza Wojteckiego

W niedzielę 11 czerwca odbywają się w naszej parafii obchody 25 – lecia święceń kapłańskich. Swój jubileusz obchodzi ks. dr Dariusz Wojtecki – pełniący obecnie funkcję Profesora i  Dyrektora Biblioteki AWSD w Białymstoku. Ks. Dariusz posługuje w naszej wspólnocie od początku jej istnienia, a więc prawie 16 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie naszych parafian do modlitwy za dostojnego Jubilata. 

Jednocześnie, z modlitwą, życzymy naszemu drogiemu Jubilatowi mocy Trójcy Przenajświętszej oraz opieki Matki Bożej - Królowej Kapłanów.

Szczęść Boże!

Dodał(a): ks. JT (2017-06-10)
Święcenia Biskupie i ingres nowego naszego Arcybiskupa - ks. dr Tadeusza Wojdy

Święcenia biskupie i ingres nowego Arcybiskupa  ks. dr Tadeusza Wojdy

będą miały miejsce w sobotę 10 czerwca o godz. 11.00 - w Katedrze Białostockiej.

Zapraszamy naszych parafian do uczestnictwa w tych uroczystościach

i do modlitwy za naszego nowego Pasterza Archidiecezji. 

Dodał(a): ks. JT (2017-06-01)
Srebrny Jubileusz Kapłański

W niedzielę 11 czerwca odbędą się w naszej parafii obchody 25 – lecia święceń kapłańskich.

Będzie je obchodzić ks. dr Dariusz Wojtecki

pełniący obecnie funkcję Profesora i Dyrektora Biblioteki AWSD w Białymstoku.

Ks. Dariusz posługuje w naszej wspólnocie od początku jej istnienia, a więc prawie 16 lat.

Zapraszamy bardzo serdecznie naszych parafian do modlitwy

i uczestnictwa w tym Srebrnym Jubileuszu.

Msza św. jubileuszowa będzie sprawowana w niedzielę 11 czerwca o godz. 10.00.

Dodał(a): ks. JT (2017-06-01)
Zaproszenie na święcenia Kapłańskie i Prymicję

W imieniu naszego diakona Marcina Sztroma  zapraszamy świecenia Kapłańskie. Odbędą się one w dniu 27 maja 2017 r. o godz. 11.00  w kościele Katedralnym w Białymstoku. W niedzielę 28 maja ks. Marcin będzie celebrować w naszej parafii o godz. 12.00 swoją pierwszą Msze św. czyli tzw. Prymicję.

Dodał(a): ks. JT (2017-05-20)
LIST EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21).Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.

Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia,że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczącychw życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszczaśw. Jana Pawła II.Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny.W świetle tych objawień  Kościół rozeznaje znaki czasu.

 

  1. 1.      Wobec znaków czasu

 

Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary. W odczytywaniuowych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawiciela, kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej, jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie. Przykład dzieci fatimskich, pełnych szlachetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolutnym prymacieBoga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do spotkania z Nim w chwale nieba.Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata,Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata.

 

  1. 2.      Odpowiedź papieży na orędzie fatimskie

 

W dzieło odczytywania przesłania orędzia z Fatimy włączali się wszyscy kolejni papieże, dostrzegając w nimwyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania świata. Wolno nam jednak powiedzieć, że szczególne zasługi na tym polu pozostawił św. Jan Paweł II.

Papieżowi ocalonemu z zamachu za przyczyną Pani Fatimskiej w dniu 13 maja 1981 roku, niezwykle bliska była sprawa Rosji i rozpadających się struktur komunizmu. Toteż 25marca 1984 roku dokonał on Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, obejmując nim szczególnie „tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują”. Według wewnętrznego natchnienia siostry Łucji, dopiero poprzez ten Akt zostało spełnione życzenie Matki Bożej, ponieważ dokonano zawierzenia publicznie i w jedności z wszystkimi biskupami świata. Nasz wielki rodak w sobotę 13 maja,w Jubileuszowym Roku 2000 włączył do grona błogosławionych Franciszka i Hiacynty a czerwcu tego samego roku ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej.

Benedykt XVI, najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II, podczas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010 roku stwierdził, że „łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona”. Dlatego akcentował z całą mocą, że orędzie zFatimy powinno być podjęte przez każdego wyznawcę Chrystusa.

Papież Franciszek podczas uroczystości jubileuszowych, upamiętniających setną rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 2017 r. kanonizowałFranciszka i Hiacyntę.

 

  1. 3.      Aktualność przesłania fatimskiego

 

Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajciewielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 roku).

Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy” fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających pokornie zapapieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenników, zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chrystusa, a wszystko działo się pod wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem, będącym symbolemGolgoty.

 

 

  1. 4.      Podejmijmy przesłanie z Fatimy!

 

Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwaniedo całego Kościoła.W naszej Ojczyźnie  żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej,której figuraperegrynowała w wybranych parafiach każdej diecezjiod 14 października 1995 roku do 11 października 1996 roku. Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparciamoralnego także dla innych narodów.Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości.Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących.

Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięćkolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tegoorędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górzebiskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski,dokonaliAktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to miało miejscew pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie  w święto narodzenia Matki Bożej,  8 września 2017 roku.

 

Umiłowani Bracia i Siostry!

 

Błagając o zbawienne owoce jubileuszu setnej rocznicy objawień fatimskich, módlmy się słowami sługi Bożego Piusa XII z 31 października 1942 roku: „Matko nas wszystkich i Królowo świata, poświęcamy siebie na zawsze Twemu Niepokalanemu Sercu, by Twoja miłość i opieka mogły przyśpieszyć tryumf Królestwa Bożego, a wszystkie narody, żyjąc w pokoju ze sobą i z Bogiem, mogły nazywać Cię Błogosławioną i śpiewać wraz z Tobą od krańca do krańca ziemiMagnificatuwielbienia, miłości i wdzięczności wobec Serca Jezusowego, jedynego źródłaPrawdy, Życia i Pokoju”.

 

Powierzając wszystkich wstawiennictwu Pani Fatimskiej, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP

 w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

 

 

List należy odczytać w niedzielę, 21 maja 2017 r.

 

 

Za zgodność:

 

+ Artur G. Miziński

Dodał(a): ks. JT (2017-05-20)
Koncert chórów szkolnych w ramach akcji „Śpiewająca Polska”

Zapraszamy naszych parafian i wszystkich chętnych na koncert chórów szkolnych. Odbywa się on w ramach akcji „Śpiewająca Polska”. Koncert pod dyrekcją p. dr hab. Anny Olszewskiej, odbędzie się w naszej świątyni w najbliższy piątek 19 maja po wieczornym nabożeństwie. 

Dodał(a): ks. JT (2017-05-13)
Białostockie obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich

Białostockie obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich - 13 maja 2017 r.
kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku, ul. Kraszewskiego

7 maja – niedziela 
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. 
Po Mszy św. o godz. 12.00 i 18.00 – modlitwa o uzdrowienie.

8 maja – poniedziałek 
Msze św. godz. 9.00, 16.00, 18.00. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – wieczór uwielbienia (prowadzi schola „Jezus Drogą”)

9 maja – wtorek 
Msze św. godz. 9.00,16.00, 18.00. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – Nabożeństwo pokutne

10 maja – środa 
Msze św. godz. 9.00, 16.00, 18.00. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – sztuka pt. „Dzieci Fatimskie”

11 maja – czwartek 
Msze św. godz. 9.00, 16.00,18.00. 
Msza św. o godz. 18.00 z udziałem zespołu „Guadalupe” z Lublina. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – koncert zespołu

12 maja – piątek 
Msze św. godz. 9.00, 16.00, 18.00. 
Msza św. o godz. 18.00 z udziałem Akademickiego Chóru Uniwersytetu w Białymstoku. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – Procesja Fatimska ulicami parafii

13 maja – sobota, godz. 11.00 
Uroczysta Msza św.
pod przewodnictwem abp. Edwarda Ozorowskiego

Dodał(a): ks. JT (2017-05-06)
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

 

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 

 

 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

 

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi.

 

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym.  

 

Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.). Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez zbiórki żywności Tak, pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów  wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.

 

Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec Boga otwiera na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.

 

Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji. Celem wszystkich współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw godziwego życia, ale i wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się z biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi, ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i przemocy.

 

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny.  Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.

 

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też Święto Patronalne Caritas, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.

 

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP

 w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r. 

Dodał(a): ks. JT (2017-04-23)
Życzenia świąteczne od Księdza Proboszcza i naszych duszpasterzy

Wszystkim naszym Parafianom i Gościom radości

płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Wszystkim głosimy radosne "Alleluja" – Jezus żyje.

Niech Boże życie będzie udziałem każdego z Was.

Szczęść Boże!


Dodał(a): ks. JT (2017-04-15)
Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

18.00 – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Adoracja N.S. – do 24.00 (spowiedź od 21.00)

Wielki Piątek

g. 8.00 – 18.00 – ADORACJA N.S.

9.00 – Jutrznia z Godziną Czytań

15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Adoracja N.S. – do 22.00

Wielka Sobota

g. 8.00 – 20.00 – ADORACJA N.S.

9.00 – Jutrznia z Godziną Czytań

15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

      (Spowiedź – od 10.30 do 12.30)

21.00 – WIGILIA PASCHALNA

(proszę wziąć świece z osłonką na wosk)

00.30 – 6.00 – ADORACJA N.S.

 Poświęcenie pokarmów co pół godziny

             Od 9.00 do 16.00       

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:

Nowenna do Miłosierdzia Bożego – g. 6.00

         Msze św. : 6.00; 10.00; 12.00

 

Poniedziałek Wielkanocny

Msze św. : 7.30; 10.00; 12.00 i 18.00

 

Oktawa Wielkanocna

Nowenna do Miłosierdzia Bożego – g. 18.00

                 Msze św.: 7.00 i 18.00

Dodał(a): ks. JT (2017-04-07)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20